Noter til jagttegn 2011

Posted on October 1, 2011

Mine noter til jagttegnsprøven

Jagttegns undervisningsmateriale

– Vildt biologi –

 • andefugl: toppet skallesluger
 • dykand: hvinand, taffeland, troldand, ederfugl
 • svømmeand: gråand, spidsand, krikand, pibeand
 • vandhøne: blishøne
 • vadefugl: skovsneppe, stor regnspove, dobbeltbekkasiner
 • yngler ikke i danmark: sortand, knortegås, lille regnspore, kortnæbbet går
 • fritlevende/yngler i danmark, grågås, ederfugl, sikavildt, ilder, vildkaniner, toppet skallesluger, sortkrage, musvågen, tyrkerdue, spidsand,
 • hare: polygam (flere hunner) 2-4 killinger, 2-4 kuld om året.
 • råen: 2 lam
 • råbukken, gevir kaldes opsats
 • rådyret, forlænget drægtighed
 • kronvildt, ikke parringstid i juli
 • grævling, findes ikke på bornholm
 • kronhind, en kalv om året
 • agerhøns, monogami
 • ræv, føder ikke hvalpe i juli, men marts, 4-6 i et kuld
 • dåvildt, fritlevene på sjælland
 • agerhøne, yngler fra 1-års alder
 • fasan, polygam
 • opfløjet, skelner svømmeand fra dykand.

 • </ul></p>
  Jagt lovgivning
  </p>
  • hagl skydning, råbuk
  • udleje jagt, skovsneppe en måned af gangen
  • frie jagtret på fisketerritoriet, begynder ved højste vandstandslinie
  • alle rovfugle er fredet.
  • ikke jagttid, gravand, skarv, grævling, odder, havtern, kobbersneppe, strandskade, bramgås, toppet lappedykker, dværggås, hættemåge, hjejle, vaskebjørn, skovmår, lille regnspove, knortegår, skovskade, stor regnspove, brud, mårhund, råge, ravn, huldue, musvåge, alk, hornugle, ilder, lækat, rødben, fiskehejre, hvepsevåge, fiskeørn, kobbersneppe, skovhornugle, vibe, egern, duehøg, brushøns, stormmåge, hvidklire, grønbenet rørhøne, allike, lomvie, rødstrubet lom, spættet sæl, knortegæs, skallesluger, klyde, sangsvane, enkeltbekksain, knopsvane,
  • jagttid, taffeland, dåvildt, rådyr, råbuk, krikand, hare, kronvildt, sildemåge, dobbeltbekkasin, knarand, gråand, vildsvin, blishøne, atlingand, pibeand, sølvmåge, skeand, svartbag, tyrkerdue, muflon, skallesluger, krage, husskade, vildkanin, skovsneppe, toppet skallesluger, ræv, canadagås, sædgås, blisgås, troldand, ringdue, husmår, havlit, grågås, ederfugl, sortand, agerhøne, kortnæbbet gås, fløjlsand, bjergand, sikavildt, fasan, spidsand, hvinand,
  • troldand må ikke jages februar.
  • Arter uden jagttid er fredet.
  • udlændinge med fastbopæl, må udøve jagt på fisketerritoret
  • vildt der er anskudt på egen jagtgrund, må opsamles på tilgrænsende offentlig vej
  • omstrejfene katte og hund er ikke tilladt at skyde ifølge lov om jagt og vildtforvaltning
  • jagtret kan gyldigt lejes for op til 30 år ad gangen.
  • jagtret kan beholdes ved bordforpagtning af jord
  • haglnedfald må ikke ske på en anden persons bolig eller have
  •  haglnedfaldmå godt ske på en anden persons mark
  • vandløb der danner skel, giver grundejerne jagtret til midten af vandløbet
  • fisketerrioriet, der findes områder hvor jagt fra båd er forbudt.
  • fisketerritoriet, fasan må skydes (og alt jagtbart vildt, undtagen klovbærende vildt og hare)
  • personer under 18 år, må drive jagt i selskab med en myndig person.
  • ingen levende dyr må anvendes som lokkemiddel
  • handles: hare, krikand, skov, ringdue, indsamlet gråandæg
  • Der stilles særlige krav til personer, der erhversmæssigt forhandler vildt.
  • må ikke handles: ederfugl, hvinand, pibeand
  • ænder og gæs må skydes indtil 1 ½ time før og efter solopgang/nedgang.
  • Jagt må ikke udføres fra offentlig vej.
  • Blishøne, krikand må skydes med salonriffel kal .22, anslagsenergi ved E0 på 150 Joule
  • Kanin må ikke skydes med salonriffel kal .22, anslagsenergi ved E0 på 130 Joule (med godt ved 150 Joule)
  • Hare må ikke skydes med salonriffel kal .22, anslagsenergi ved E0 på 200 Joule (men godt ved E100).
  • Hare må skydes med salonriffel kal .22, anslagsenergi ved E100 på 200 Joule
  • Ræv må ikke skydes med salonriffel kal .22, anslagsenergi ved E100 på 180 Joule (med godt ved 200 Joule)
  • Fasan må ikke skydes med salonriffel kal .22, anslagsenergi ved E0 på 130 Joule (mindste kravet er 150 Joule)
  • Kronvildt må ikke skydes med jagtriffelprojektiler, der har en anslagsenergi ved E100 på 1472 Joule (mindste kravet  ved kuglevægt på 10 g 2000 Joule, 9 g 2700 Joule)
  • Sikavildt må skydes med jagtriffelprojektiler, kuglevægt 9 g, E100, 2700 Joule.
  • Gæs må skydes med salonriffel kal .22, anslagsenergi ved E100 på 200 Joule.
  • Gråand må ikke skydles med salonriffel kal .22, anslagsenergi E0 130 joule (150 Joule)
  • Råvildt må ikke skydes med haglbøsse kal 28 (mindste lovlige er kal 20)
  • skovsneppe må skydes med haglbøsse kal 36. (alt mindre end kal 20)
  • råvildt må ikke skydes med jagtriffelammunition, med projektilvægt på 2 gram (mindst 3,2 g og E100 ved 800 Joule)
  • Anholdes en person for ulovlig jagt, må kun politet beholder vildtet.
  • Loven stiller særlige krav til jægeren, hvis vildt falder på en andens grund.
  • Dagleje på opdrættet gråænder er tilladt.
  • lokkekald, båndoptager må ikke bruges
  • ræv må skydes på fisketerritoret (alt må skydes undtagen klovbærende vildt og hare)
  • gæs. ræv må skydes med fuldkappet jagtriffelammunition (alt må skydes undtagen klovbærende vildt).
  • sikavildt, dåvildt må ikke skydes med fuldkappet riffelamunition (kun klovbærende vildt)
  • jagtretten følger brugsretten, hvis ikke andet aftales.
  • ringmærke fasaner, må ikke ske uden særlig tilladelse fra miljøministeret.
  • dagjagter kan udlejes for skovsnepper.
  • jagttider kan gælde alene for kommuner, øer, landdele.
  • halvautomatisk jagtriffel må anvendes, hvis den er plumberet til 2 patroner.
  • råbuk må ikke skydes med hagl maj-juli
  • gæs må skydes fra kunstigt skjul (alt jagtbart fuglevildt)
  • vadefuglejagt må kun udlejes mindst 1 år ad gangen. (og andefuglejagt, udentagen opdrættet gråænder og skovsnepper)
  • ænder må skydes fra kunstigt skjul (og alt jagtbart fuglevildt)
  • Skudt vildt, der falder på fiskeriterritoriet må hentes, uden medbringelse af skydevåben.
  • En haglbøsse der kan indeholde 3 haglpatroner er ikke tilladt at anvende til jagt.
  • En repeterririffel, der kan indeholde mere end 2 patroner, må godt bruges til jagt.
  • 50 gråænder må ikke udsættes i en sø på 5.000 kvm
  • Kuglepatron til haglgevær må ikke anvendes til jagt.
  • Der kan gives tilladelse til at regulere husskader og krage med skydevåben og fælder
  • Ræv må skydes fra skydestige
  • Husmår, skovsneppe og ringdue må ikke skydes efter solnedgang
  • Apporterende hund skal medbringes ved jagt på fasan i sivbevoksning
  • Personer der er fyldt 18 og har gyldigt jagttegn, må udøve jagt
  • Man må ikke drive motorbådsjagt på ferskvand.
  • hunde af mynderacen må ikke benyttes til jagt.
  • Fasan må skydes fra kunstigt skjul.
  • Fasan må ikke skydes hele året i indhegnet dyrehave.
  • Fasan må ikke ringmærkes af enhver.
  • Fredning af vildt gælder også æg og yngel
  • Vildt der falder på en andens grund, skal hurtigst informere ejeren eller den jagtberettiget herom
  • Hare må ikke skydes fra kunstigt skjul.
  • Færdsel med hund i snor er tilladt  på privat skovvej, som efter naturstyrelsen er åbne for offentlig færdsel.
  • Det er ikke tilladt at drive jagt overalt på fiskeriterritoriet.
  • Det er tilladt at skyde en ræv, der ved lavvande befinder sig på den tørlagte del af fiskeriterritoriet.
  •  Det er tilladt at udleje dagjagter på fasan.
  • 10 voksne gråænder må ikke udsættes i sø på 1000 kvm
  • Alle vildt arter, som har jagttid, må ikke jages på fiskeriterritoriet.
  • Loven giver ikke en jagtberettiget til at kontrollere en anholdt persons jagttegn
  • Det er tilladt at udleje andejagt for 1 år ad gangen.
  • Visse luftbøsser er tilladt at anvende til jagt på duer.
  • råvildt må skydes med bue fra en skydestige.
  • slangebøsse må ikke anvendes til jagt
  • enhver har ikke lov til at ringmærke gråænder
  • skydetårn, kronvildt må skydes
  • personer under 18 år, skal have forældres tilladelse til at erhverve jagttegn.
  • den frie jagtret på firskeiterritoriet må udøves en til grænsende ejendom.
  • jernhagl større end dansk nummer 1 må ikke anvendes til jagt
  • jernhagl nummer 2 må bruges til jagt
  • det er ikke tilladt at færdes med våben på den del af strandbredden som er åben for offentlig færdsel til fods.
  • grundejeren må indsamle gåandeæg fra kunstige rugepladser og jagttegn kræves ikke
  • grundejer må ikke indsamle æg af stormmåge, hættemåge (kun gråand)
  • skydestige må anbringes i et levende hegn, når der er mindst 130 meter til naboareal (skiftelig aftale mangler)
  • det er ikke tilladt at bruge haglbøsse kal 10 til jagt
  • det er tilladt at bruge haglbøsse kal 20
  • Den jagtberettigede må anholde uvedkommende der driver jagt på hans jagtterræn
  • Råvildt må ikke beskydes med hagl fra skydestige
  • Haglgeværer større end kal 12 må ikke anvendes til jagt
  • må ikke udsættes: råvildt, hare
  • gulv i konstigt skjul må ikke være hævet mere end 50 cm over jorden ved jagt på fuglevildt.
  • jagtlejer må ikke regulere vildt uden særlig aftale med ejendomsens ejer.
  • motorbåd må ikke sejle 18 km/t (9,7 knob) under jagt
  • motorbåd må ikke kunne sejle hurtigere end 18 km (9,7 knob), selvom den under jagt sejler 5 km/t (2,7 knob)
  • ænder må skydes på fiskeriterrioriet fra nedgravet skjul på grænsende landejendom, hvor jagtret haves
  • motorbådsjagt er ikke tilladt øst for sjælland (nord for aflandhage og syd for kronborgpynten)
  • motorbådsjagt er tilladt i storebælt
  • motorbådsjagt er tilladt i lillebælt
  • regulering af vildt må ikke ske af personer under 18 år.
  • Jagttegnsløsere skal indsende oplysninger om nedlagt vildt
  • fugle må skydes fra kunstigt skjul
  • undslupne pelsdyr må fanges i fælder
  • alle og enhver må ikke udstoppe vildt uden jagttid
  • alle, ikke erhversmæssigt, må udstoppe fasan.
  • ansvarsforsikret, kræves ved jagt
  • I særlige tilfælde (fx isvintre) kan være særlige jagttider og fredning for dele af fiskeriterrioriet.
  • regulering af vildt, må udføres på arealer der er mindre end 1 ha
  • jægeren skal medbringe fotolegitimation og jagttegn under jagten
  • halvautomatisk våben er tilladt, hvis der kun kan indeholde 2 patroner
  • jagt er ikke fri på offenligt arealer
  • gråænder må skydes i nærhed af foderplads
  • loven stiller særlige krav til personer der udøver erhversmæssig konservatorvirksomhed
  • motorbådsjagt er ikke tilladt september
  • der kan ikke gives tilladelse til at regulere krage med fælder i maj.
  • motobådsjagt er tilladt med 5 km/t (2,7 knob)
  • skydevåben må medbringes på offentlig vej
  • privat ferskvandsområde, må der drives vadejagt
  • råvildt (klovbærende vildt) må ikke skydes på ferske vande
  • vildt må skydes fra hestetrukket vogn
  • husmår må fange i fælde indtil 25 m fra bebyggelse hele året
  • riflede jagtvåben våbentillades har en gyldighedsperiode på 10 år.
  • jagt på vandfulge, er ikke tilladt næmere end 100 m fra iskant.
  • jagt er ulovligt fra motorcykel
  • ræv må ikke skydes fra staldbygning
  • skydetårn må ikke stå 100 m fra ejendom, uden skiftlig aftale
  • foderal skal jagtvåben tranporteres i uden for jagtterrænet
  • mågeæg må ikke indsamles
  • skydetårn må ikke anbringes i skel i levende hegn.
  • vildt må ikke skydes i nærheden af foderplads
  • fotografering ved reder er lovligt, når ynglen ikke forulempes
  • gråænder må ikke fanges i net
  • skydetårn må anbringes i en skov på 0,8 ha, hvis det er 150 m fra naboskel.
  • husmår må ikke skydes fra kunstigt skjul
  • alle vildt arter må ikke skydes fra en skydestige
  • skydestige skal være transportabel
  • luftbøsse, må ikke bruges på gråand.
  • rørbevoksning må afdrives for vildt, hvis den ligger forbindelse med og ud for vedkommendes jagtgrund
  • jagt må ikke drives fra båd, når den er 300 m fra byzone (mindste afstand er 500 m) eller sommerhus nærmere end 100 m (mindste afstand 100 m)
  • Bruger af ejendom, må anholde uvedkommende personer der driver ulovlig jagt.
  • stationært skydetårn, skal være lavet af træ eller metal.
  • jagt på andefulg er tilladt fra isbelagt sø (sø ikke fisketerritore)


  </p>

  Haglvåben og etik

  </p>
  • Dobbeltløbede hammerless haglbøsse har ikke udvendige haner
  • kasselås har ikke aftagelige sider.
  • haglskud virker ikke mest effektivt på vildtet når dette er i ro
  • haglbøssens løb, fremstilles af en stållegering
  • Alle haglbøsser er ikke forsynet med dobbeltvirkende sikring.
  • sikkerhedsafstand på 200 m er ikke tilstrækkelig for hagl nr 7 eller 5 (2,5 x 100 = 250 m / 3,0 x 100= 300 m)
  • sikkerhedsafstand på 150 m er ikke tilstrækkelig for hagl nr 7 (2,5 x 100 = 250 m)
  • sikkerhedafstand på 300 m er tilstrækkeligt for hagl nr 7 (2,5 x 100 = 250 m)
  • sikkerhedafstand på 350 m er tilstrækkeligt for hagl nr 3 (3,5 x 100 = 350 m)
  • hagl nr 5 er ikke 2 3/4 mm i diameter (men 3 mm)
  • hagl nr 5 har ikke større diameter end hagl 3.
  • hagl 6 er 1/4 mm større end hagl nr 7
  • hagl nr 7 er velegenet til jagt på ringduer
  • Sikkerhedsvinkel på 10 eller 20  grader er ikke forsvarligt (mindst 40 grader til hver side)
  • En sikkerhedsvinkel på 50 grader til hver side er forsvarlig
  • rikoschettering kan ske ved skydning på vand, træstamme, grusvej
  • fangsikringen virker på slagstykket
  • haglbøsse kan være forsynet med fangsikring
  • kammerlægde 65 mm anvendes til jagt
  • hagl nr 3 er ikke mindre end hagl nr 4 (danske numre)
  • løb anbragt over hinanden ved en bockbüchsflinte
  • haglløb kal 20 har ikke større diameter end kal 12
  • sort krudt anvendes ikke i haglpatroner
  • filtforladningen er ikke forsynes med en haglskål (kun platiskforladningen)
  • forladningen kan være lavet af platik
  • haglammunition har ikke randtænding
  • haglpatroners hylster er ikke lavet af messing
  • haglpatroners hylstre kan være lavet af plastik
  • haglpatronens top er ikke altid med slutskive
  • haglbøssen udvikler ikke et tryk på højst 200 ej 1200 kg/cm2 (men 600-900 kg/cm2)
  • magasin findes i nogle haglbøsser (halvautomatisk, repetere)
  • haglbøsse kan være forsynet med kasselås.
  • haglbøssen er sikret når sikringsknappen er skubbet frem
  • haglbøssen er ikke sikret når sikringsknappen er skubbet frem.
  • en dobbeltløbet haglbøsse kan have en aftrækker
  • engelsk skæfte har ikke kindpude
  • kontineltalt skæfte har kindpude og pistolgreb.
  • hanerne spændes ikke automatisk når haglbøssen lukkes (men ved åbning)
  • slagmekanismen i en side by side, spændes automatisk når bøssen åbnes.
  • Slidt hovedbolt kan give slør i haglbøssen
  • standsikring er en dobbeltvirkende sikring
  • haglbøsse til jagt er normalt fofsynet med automatist sikring
  • aftræk's tryk på ½ kg er ikke forsvarligt for haglbøsse
  • afstræks tryk på 2 kg er forsvarligt
  • forreste aftrækker virker oftes på underste løb, på en over and under haglbøsse
  • bagerste aftrækker virker oftes på øverste løb ved en over and under
  • bageste aftrækker, virker normalt ikke på højre løb, på en side by side haglbøsse
  • forreste aftrækker virker ikke på venstre løb, på en side by side
  • sne eller rust i geværløb, tilstopning, bule, kan være årsag til løbsprænging ved skudafgivelse.
  • ejektoren kaster automatisk afskudte patronhylster ud af kammeret, når bøssen åbnes
  • ejektoren er oftes ikke indbygget i låsen
  • ejektoren er oftes indbygget i forskæftet
  • haglskud virker mest effektivt på vildt i bevægelse
  • haglbøsse kan være forsynes med ejektor
  • Kombinationsgevær med 2 haglløb og 1 riffeløb er ikke en büchflint (men en drilling)
  • kombinationsgeværer med 4 løb, findes
  • gevære med både hagl- og riffelløb findes.
  • haglbøsser med forskellige trangboringsgrader findes
  • haglløb kal 12 har større diameter end kal 16
  • haglbøsser er normalt trykprøvet for røgsvagt krudt
  • 17 m er forsvarlig skudafstand til råvildt i flugt og sideskud (maks 20 m)
  • 22 m er forsvarlig skudafstand til ræv, gås (maks 25 m)
  • 26 m er forsvarlig skudafstand til agerhøne, sølvmåge, tyrkerdue, skovsneppe, dobbeltbekkasin, ringdue, krage, kanin, hare, fasan, blishøne, ederfugl i flugt og sideskud (maks 30 m)
  • 26 m er ikke forsvarlig skudafstand til råvildt. (maks 20 m)
  • 38 m er ikke forsvarlig skudafstand til noget som helst (maks 30 m)
  • haglløb kal 20 har ikke større diameter end kal 16
  • af stempler afgøres om haglbøssen er boert til 65 eller 70 mm patroner
  • haglbøsse magnumkaliber har kammerlægde på 76mm
  • haglbøsse magnumkaliber har ikke kammerlægde på 65mm
  • brunering af løbende modvirker rustdannelse
  • der er risiko for løbssprængning med 70 mm patroner i et 65 mm kammer
  • bockbüchsflinte kræver våbentilladelse (riflet våben)
  • trangboring har indflydelse på haglskuddes samling
  • kammerlængde 60 mm anvendes ikke til jagt.
  • kammerlængde 70 mm anvendes til jagt.
  • trangboring, kan på en ny haglbøsse afgøres af stempler
  • haglbøsse kan være forsynet med sidelås
  • haglbøsser kan have aftagelig sidelås
  • Et ladt sikret skydevvåben er farligt.
  • Prøveskydning af haglbøsse fortages ikke normalt på 25 eller 40 m's afstand (men 35 m)
  • Prøveskydning af tranboringsgrad er ikke normalt med hagl nr 7

  </p>

  Anskydning

  </p>
  • 35% af de danske ræve har ikke hagl i kroppen
  • Den best egnet ammunition findes ikke ved at slå den op i bog om jagtvåbem
  • Risiko for anskydning er ikke primært pga. patronfabrikat, ej haglstørrelse
  • Risko for anskydning er primært pga. skudafstand
  • Den bedste skytte, er ikke den der anskyder mest
  • Den dårligeste skytte anskyder mest

  </p>

  Riffelteori

  </p>
  • Drillin kræver våbentilladelse
  • Jagtriffel er forsynet med riffelgang
  • Jagtriflens snelle bør først spændes umiddelbart før skudafgivelse
  • blødnæset hagtriffelprojektiler er tilladt til jagt
  • sallonriffelpatroner fås i forskellige længder
  • 6000 m er tilstrækkelig sikkerhedsafstand
  • 2000 m  er ikke tilstrækkelig sikkerhedsafstand
  • 3000 m er tilstrækkelig sikkerhedsafstand for salonriffel magnum (kal .22)
  • 1000 m er ikke tilstrække sikkerhedafstand ej til salonriffel
  • ved skud opstår et gastryk på over 2000 kg/cm2 (normalt 3000-4000 kg/cm2)
  • ved skud opstårikke  et gastryk på under 1000 kg/cm2 (normalt 3000-4000 kg/cm2)
  • jagtriffelprojektil har ikke normalt en udgangshastighed på 400 m/s (normalt 600-1200 m/s)
  • Projektilets vægt har betydning for anslagsenergiens størrelse
  • til samme jagtriffelkaliber kan benyttes forskellige projektiltyper
  • et magasin til repeterriffel kan indeholde mere end 2 patroner (3-5)
  • jagtrifler kan være forsynet med aftageligt magasin
  • jagtriflens piber er ikke normalt forsynet med 3 eller 8 riffelgange (men 4 eller 6)
  • slagmekanismen i jagtriffels cylinderlås spændes, når ladegrebshåndtaget drejes opad
  • spændemakanismen til en snelle kan være udformet som en aftrækker
  • Kappen på et jagtriffelprojektiv er ikke lavet af bly
  • jagtrifler kan være forsynet med langt aftræk
  • salonriffelammunition har ikke centraltænding, ej kal 22 magnum
  • tæt skovbevoksning kan ikke bruges som kuglefang
  • projektilets virkning har betydning for dens virkning i vildtkroppen
  • riflen bør prøvesskydes før hvert sæson
  • salonriffel kal .22 magnum har ikke centraltænding
  • salonriffelprojektil har ikke en diameter på 5,2 mm (med 5,6 mm)
  • jagtriffelprojektiler er forskellige udformet
  • jagtriffelprojektiler kan være forsynet med plastikspids
  • krudtet i patronen kan ikke være udformet som bladkrudt
  • krudtet i patronen kan være udformet som rørkrudt
  • projektilet har normalt kernen lavet af bly
  • amomuntion til kombinationsgevær kan være forsynet med rand(R)
  • salonrifler kan være forsynet med magasin
  • kærven på en jagtriffel er ikke anbraft yderst ved mundingen
  • skyder jagtriflen for højt skal trådkorset ikke skues nedad
  • skyder jagtriflen for højt, skal kærven gøres laver
  • skyder jagtriflen skyder for langt til venster, skal kornet flyttes til venstre
  • skyder jagtriflen for langt til venstre, skal trådkorset flyttes til venstre
  • jagtrifler kan være forsynet med direkte aftræk
  • bundstykker skal ikke fjernes når våbnet opbevares i et godkedt, aflåst skab.
  • riffelpatron har ikke forladning.
  • jagtriffel 7x64 har hylsterlængde på 64 mm
  • jagtriffelkaliber 7x64 har ikke projektdiameter 6,4 mm
  • jagtriffelkaliber 6,5x57 har ikke projektdiameter 5,7 mm
  • jagtrifler kan være forsynet med halvskæfte
  • man bør se gennem riffelløbet før ladning
  • riffelprojektilets hastighed har indflydelse på chokvirkningen
  • riffelammunition skal opbevares i et godkedt våbenskab
  • snellen er ikke en sikringsmekanisme
  • våbentilladelse kræves til salonriffel.
  • jagtriffelammunition har randtænding
  • jagtrifler kan være forsynet med fuldskæfte
  • kuglebane og sigtelinie falder sammen på indskydningsafstanden
  • jagtriflen bør prøveskydes, hvis der skiftes projekttype
  • jagtriffelprojektil kan være forsynet med hulspids


  </p>

  Vildkending

  </p>
  • 176 Fotos skal kunne genkendes


  </p>